Avís legal

TERMES i CONDICIONS

Responsable del tractament

 • Responsable dels tractaments: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
 • Adreça: Pl. Vila, 5
 • Població: 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona
 • Telèfon: 935 743 234
 • Web: www.staperpetua.cat

 

Finalitat

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'Ajuntament i que seran accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Legitimació

El tractament de les vostres dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'Ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el vostre consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

 

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que se'n poguessin derivar, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

 

Comunicació de dades

Amb caràcter general, no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.

Podeu consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

 

Delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’Ajuntament que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. 

Hi podeu contactar mitjançant:

 • Correu electrònic: dpd@staperpetua.cat
 • Adreça de contacte: Pl. Vila, 5. 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona
 • Telèfon: 935 743 234

 

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE .

 

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD recull les funcions del delegat de protecció de dades, que són les següents:

Informar i assessorar sobre les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió Europea o dels estats membres.

Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió Europea o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.

Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.

 

Cooperar amb l’autoritat de control.

Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Drets de les persones interessades

L’Ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

 • Dret a ser informada: informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d'accés: saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
 • Dret de rectificació: rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
 • Dret de supressió (dret a l'oblit): suprimir les dades personals.
 • Dret d'oposició: oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
 •  

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

Es requereix emplenar un model general de sol·licitud o instància i lliurar-lo presencialment a qualsevol oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament i caldrà acreditar la identitat de la persona interessada.

En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

L’Ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició en algun dels supòsits següents:

Una llei obligui a dur a terme el tractament de les dades.

Les dades siguin necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.

La persona afectada sigui objecte d’actuacions inspectores.

 

Drets d'imatge

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres, cal tenir en compte que:

Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.

Per tal d’aclarir possibles dubtes, es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.

En alguns casos pot ser materialment impossible satisfer el dret d’accés. Per exemple, en cas de càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Política de COOKIES

L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda manté aquest portal web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació institucional actualitzada i exacta. Intentarem corregir els errors que se'ns indiqui amb la màxima celeritat possible. No obstant això, l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, s'informa del següent:

 

Titularitat del lloc web

Reproducció de continguts propis

Referències i enllaços a webs d'altres organitzacions

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Protecció de dades de caràcter personal​

 

Titularitat del lloc web

Domini: www.staperpetua.cat

Titular: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Adreça: Pl. Vila, 5. 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona

Telèfon: 935 743 234

Adreça electrònica: comunicacio@staperpetua.cat

NIF: P0826000B

Dades registrals: Registre d'ens locals de la Generalitat de Catalunya

 

Reproducció de continguts propis

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i els organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o l'avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

 

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

 • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
 • Citar sempre la font de la informació.
 • Esmentar la data de l'última actualització de la informació.

 

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts en què s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

 

Referències i enllaços a webs d'altres organitzacions

Algunes pàgines d'aquest web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin a la pàgina web de destí. L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquests webs externs.

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Aquest portal web fa ús de galetes (cookies), arxius de text ubicats a l'ordinador de l'usuari, per tal d'ajudar el lloc web a analitzar l'ús que els usuaris en fan, per al correcte funcionament i visualització dels continguts publicats, així com també per a la recollida d'estadístiques.

Per la recollida d'estadístiques es fa ús de Google Analytics. La informació que generen les galetes (incloent-hi l'adreça IP) és directament transmesa i arxivada per Google als servidors del lloc web. Per tal d'impedir aquesta recollida de l'adreça IP, l'Ajuntament té activada l'opció "Anonymize IP", que porta incorporada el propi sistema i que emmascara els tres darrers dígits de l'adreça IP, de manera que l'anonimitza posant-los a 0.

Aquest portal incorpora ginys de serveis de tercers i enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a les de l'Ajuntament. A l'accedir a aquells llocs, podeu decidir si accepteu les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navegueu per Internet podeu acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del vostre navegador. A cada navegador, l'operativa és diferent (la funció "Ajuda" us mostrarà com fer-ho).

 

Podeu consultar les condicions de privacitat als enllaços següents:

 • Condicions de privacitat de Google Analytics
 • Condicions de privacitat de Twitter
 • Condicions de privacitat de Facebook
 • Condicions de privacitat d'Instagram
 • Condicions de privacitat de Linkedin

 

Podeu consultar les condicions de les cookies als enllaços següents:

 • Condicions de les cookies de Google
 • Condicions de les cookies de Youtube
 • Condicions de les cookies de Facebook
 • Condicions de les cookies de Linkedin

 

Si malgrat tot voleu desactivar les galetes que recullen la informació, podeu rebutjar-ne l'ús per mitjà de la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador. No obstant això, heu de saber que, si ho feu, pot ser que no pugueu fer ús de totes les funcionalitats d'aquest lloc web. En utilitzar el lloc web, consentiu el tractament de les vostres dades en la forma i per a les finalitats indicades més amunt.

Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.

 

Per a què utilitza les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies amb la segúent finalitat:

Tècnica o necessària: Les cookies necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació en la pàgina i l’accés a àrees segures de la pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes cookies.

 

Nota: Les cookies de tipus ‘Pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

 

Com puc desactivar o eliminar aquestes cookies?
Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador:

Firefox
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari
http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Altres navegadors
Consulti la documentació del navegador que tingui instal·lat.

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics
Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analytics, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.